Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van Dijksterhuis Evenementen en Dijksterhuis Verhuur, gevestigd in Haule 8432PZ Claes Egbesweg of bezoekadres te Oosterwolde 8431LC Brinkstraat 6A, KvK nr. 69471800

Artikel 1 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle uit te brengen offertes en op alle overeenkomsten die door Dijksterhuis Evenementen of verhuur en haar wederpartij tot stand komen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden afwijken.  

Artikel 2
Offertes Worden pas bindend bij bevestiging van Dijksterhuis Evenementen of Dijksterhuis verhuur
Offertes worden schriftelijk uitgebracht, behoudens bijzondere omstandigheden.
Offertes kunnen worden aanvaard tot 14 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij in de offerte anders vermeld.
Alle in de offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, vervoers-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3
Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven het uitsluitend eigendom van Dijksterhuis evenementen of verhuur, zolang de wederpartij niet aan al haar verplichtingen heeft  voldaan, waaronder onder meer begrepen de voldoening van de op de overeenkomst betrekking hebbende facturen, alsmede op eerdere of later van handen, uit welken hoofde dan ook. 

Artikel 4
De huurder is verplicht de gehuurde zaken slechts overeen-komstig het doel waarvoor de zaken zijn bestemd, de gebruiks-aanwijzingen en de bepalingen van deze voorwaarden te gebruiken, in het bijzonder om:
a. de gehuurde zaken overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan huurder bij aflevering van de zaken zijn meegedeeld en/of overhandigd, te behandelen; 

b. geen veranderingen aan de gehuurde zaken aan te brengen;
c. Dijksterhuis te allen tijde toegang tot de gehuurde zaken te verschaffen;
d. de zaken niet in onderverhuur en/of anderszins aan derden ter beschikking te stellen dan na schriftelijke toestemming van Dijksterhuis verhuur 


Artikel 5
Alle kosten ter zake van reparaties welke noodzakelijk zijn geworden ten gevolge van ondeskundige behandeling van de gehuurde zaken, reparaties door derden aan de gehuurde zaken, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, zijn voor rekening van de wederpartij en worden door Dijksterhuis aan de wederpartij afzonderlijk in rekening gebracht. 

Artikel 6
De wederpartij is verplicht elke schade en elk gebrek aan de gehuurde zaak onmiddellijk aan Dijksterhuis te melden. Zonder schriftelijke toestemming van Dijksterhuis mag de wederpartij geen reparaties aan de gehuurde zaken (laten) uitvoeren.
Veranderingen en/of reparaties aan de gehuurde zaken zal Dijksterhuis slechts in eigen beheer op een door Dijksterhuis aan te wijzen locatie aanbrengen c.q. (laten) verrichten. 

Artikel 7
Bij ondertekening offerte of bij overgaan tot betaling. Is de koper en of huurder akkoord met de privacywetgeving. En is voldoende geïnformeerd. 

Artikel 8 
Het betreden van onze evenementen is geheel eigen risico. Dijksterhuis Evenementen en zijn partners zijn niet aansprakelijk voor schade en of letsel. 
Dijksterhuis Evenementen behoud het recht om evenementen te annuleren door vergunning bepalingen